KvK nummer: 55638791

De algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven van de onderneming K. Hooft Zorgdragers zijn op 20 februari 2017 gedeponeerd bij de KvK te Alkmaar.  

 

Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden

 

 1. Zorgvrager: een natuurlijke persoon die zorg- en dienstverlening van Zorgdragers ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger, schriftelijk gemachtigde of een onbenoemde vertegenwoordiger voor zover de zorgvrager geen wettelijk vertegenwoordiger of een schriftelijk gemachtigde heeft.
 2. Zorgaanbieder: de rechtspersoon (Zorgdragers) die zorg- en dienstverlening biedt aan cliënten met een psychische kwetsbaarheid.
 3. Wettelijk vertegenwoordiger: de door de rechter of wet aangewezen persoon die een handelingsonbekwame of handelingsonbevoegde zorgvrager vertegenwoordigt, zijnde de ouders of voogd van een minderjarige zorgvrager en de curator of mentor van een meerderjarige zorgvrager. In het geval van een meerderjarige zorgvrager is de curator of mentor uitsluitend bevoegd om de zorgvrager te vertegenwoordigen als de zorgvrager wilsonbekwaam is.
 4. Schriftelijk gemachtigde: de door zorgvrager aangewezen persoon die op basis van een schriftelijke opdracht van de zorgvrager deze vertegenwoordigt in het geval van wilsonbekwaamheid en die de zorgvrager bijstaat in de behartiging van zijn belangen.
 5. Onbenoemde vertegenwoordiger: de persoon die een meerderjarige zorgvrager ingeval van wilsonbekwaamheid op grond van artikel 7:465 lid 3 BW of een andere wettelijke bepaling mag vertegenwoordigen, zonder daartoe specifiek te zijn aangewezen. Mogelijke onbenoemde vertegenwoordigers zijn primair de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel van zorgvrager, en als deze persoon ontbreekt of dat niet wenst, een ouder, kind, broer of zus van zorgvrager, tenzij deze persoon dat niet wenst.
 6. Vertegenwoordiger: een in lid 3, 4 of 5 genoemde vertegenwoordiger.
 7.  Indicatiebesluit: een (schriftelijk) besluit van een daartoe bevoegd orgaan, waarin is vastgelegd of een zorgvrager in aanmerking komt voor één of meer zorgaanspraken die in de AWBZ of WMO omschreven staan, en zo ja welke zorg of voorziening het betreft en de omvang en duur daarvan.
 8. Zorg & dienst (verlening): (het verrichten van) handelingen op het gebied van zorg en ondersteuning van een zorgvrager.
 9.  Zorgarrangement: de overeengekomen zorg en diensten, afgeleid van het indicatiebesluit van de zorgvrager.
 10.  Afspraken plan: het document waarin de afspraken over het zorgarrangement schriftelijk uitgewerkt zijn
 11. Persoonsgebonden budget (PGB): een subsidie, in de vorm van een geldbedrag, die aan een zorgvrager op basis van een indicatiebesluit is toegekend en waarmee de zorgvrager zelf zorg kan inkopen.
 12. De (Zorg- en Dienstverlenings)overeenkomst: de individuele overeenkomst die tussen Zorgdragers en zorgvrager schriftelijk wordt aangegaan en waarmee Zorgdragers zich jegens de zorgvrager verbindt om zorg- en dienstverlening te verrichten tegen betaling.
 13.  AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
 14. WMO: Wet maatschappelijke ondersteuning.
 15. Stadsteam: Zorgteam in dorp of stad vanuit de gemeente die voorziet in  zorg,advies, ondersteuning en doorverwijzing. Indicatiestellend orgaan.
 16. CAK bijdrage: Een (jaarlijkse) wettelijke eigen bijdrage bij ontvangen van (WMO) zorg en ondersteuning.
 17. SVB: Sociale Verzekerings Bank

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en reikwijdte

1. Zorgdragers geeft voorafgaand aan het tekenen van elke overeenkomst uitleg over de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. De zorgvrager en/of diens bevoegde vertegenwoordiger verklaart bij het tekenen van het afspraken plan dat hij/zij de inhoud van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden begrijpt en onderschrijft.

2. Zorgvrager en/of diens bevoegde vertegenwoordiger heeft/hebben kennisgenomen van deze Algemene Voorwaarden en accepteren door ondertekening van het afspraken plan dat deze Algemene Voorwaarden daarop van toepassing zijn.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn verder van toepassing op en maken onderdeel uit van alle overeenkomsten tussen de zorgvrager en Zorgdragers, evenals op alle daarmee samenhangende nadere afspraken tussen zorgvrager en Zorgdragers, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen in (de bijlagen van) het afspraken plan.

4. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het afspraken plan, prevaleert het afspraken plan.

 

Artikel 3 Overeenkomst

1. Een Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan door middel van het tekenen van het afspraken plan (en eventuele bijlage) tussen zorgvrager en Zorgdragers én de indicatiestelling vanuit een indicatiesteller (gemeente). Het afspraken plan is door beide partijen ondertekend.

2. Zorgvrager verkrijgt het recht op zorg- en dienstverlening door Zorgdragers uitsluitend nadat het afspraken plan schriftelijk is ondertekend door beide partijen.

3. In het geval de feitelijke zorg- en dienstverlening op een eerdere datum is begonnen dan de ondertekening van de overeenkomst, geldt de eerdere datum als ingangsdatum van de overeenkomst. In de overeenkomst wordt de eerdere datum als ingangsdatum vastgelegd en ondertekend door de zorgvrager.

4. In het afspraken plan leggen Zorgdragers en de zorgvrager het overeengekomen zorgarrangement vast.

 

Artikel 4 Beëindiging en wijziging

1. De Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst wordt beindigt door:

- Overleiden van de zorgvrager;

- Opzegging;

- Indicatiebesluit loopt af;

- Een definitief vertrek van zorgvrager uit de gemeente die beschikking heeft afgegeven;

- De zorgvrager wordt op grond van een rechterlijke machtiging of andere titel (tijdelijk) gedwongen opgenomen;

- Doelen uit het afspraken plan zijn behaald.

 

2. In onderling overleg kunnen partijen het afspraken plan wijzigen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Van zulke omstandigheden is in ieder geval sprake indien de omvang of zwaarte van de zorg- en dienstverlening aan zorgvrager zich zonaig ontwikkeld dat de indicatie die is afgegeven niet toereikend genoeg is. Er wordt dan een verzoek ingediend bij de aangewezen indicatiesteller voor een ophoging of verlaging van uren.  

3. Wijziging dient schriftelijk te geschieden met een onderliggende indicatie afgegeven door een indicatiesteller.

 

Artikel 5. Opzegging

1. Zorgvrager kan de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

2. Zorgdragers kan de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen, dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd binnen Zorgdragers. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan het geval waarin: - de zorgvrager zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft of weigert medewerking te verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst;

3. Zorgdragers kan de overeenkomst op grond van artikel 5 lid 2 tegen elke dag van de kalendermaand opzeggen tegen een termijn van twee maanden, tenzij dringende redenen opzegging met onmiddellijke ingang rechtvaardigen. 6. Als Zorgdragers de overeenkomst heeft opgezegd, ondersteunt zij de zorgvrager met het vinden van een alternatief. Indien zorgvrager een aanvaardbaar alternatief weigert valt dit onder zijn eigen verantwoordelijkheid en blijft de opzegging door Zorgdragers in stand.

4. Voordat Zorgdragers de overeenkomst opzegt deelt Zorgdragers haar redenen daartoe schriftelijk mee aan de betrokken zorgvrager. Zorgvrager en/of diens wettelijk vertegenwoordiger of andere bij de zorgvrager betrokkene wordt daarbij in de gelegenheid gesteld om binnen een door Zorgdragers bepaalde termijn aan zijn verplichtingen te voldoen of aanpassingen in de omgeving te doen zodat zorgverlening weer verantwoord is. Voortzetting van zorg en dienstverlening geschied eveneens schriftelijk te worden medegedeeld.

5. De zorgvrager, diens vertegenwoordiger of andere bij de zorgvrager betrokkenen bij de uitvoering van de overeenkomst door Zorgdragers door hun gedrag tegenover de medewerkers of cliënten van Zorgdragers onmogelijk maken; - de omvang of de zwaarte van de zorg- en dienstverlening zich door een gewijzigde (zorg)vraag zodanig ontwikkeld dat deze, ontdanks inspanningen van Zorgdragers, buiten de reikwijdte van de overeenkomst en de mogelijkheden van Zorgdragers valt.  

5. Opzegging als bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid 2 geschiedt aangetekend of per mail met ontvangstbevestiging. De verzend datum geldt als ontvangstdatum. 

 

Artikel 6. Indicatie

1. De zorgvrager die bij Zorgdragers zorg inkoopt, dient over een geldig indicatiebesluit te beschikken. Of zelf contact de uren begeleiding te voldoen. Dit is de verantwoordelijkheid van zorgvrager of diens bevoegde vertegenwoordiger.

2. Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat Zorgdragers of de zorgvrager hun inziens geen verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van het indicatiebesluit, moet de zorgvrager, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, uiterlijk zes weken voor de vervaldatum van het indicatiebesluit een herindicatie aanvragen.

 

Artikel 7. Verplichtingen van Zorgdragers

1. Zorgdragers biedt de zorgvrager zorg- en dienstverlening overeenkomstig de HKZ eisen voor kleine organisaties en de volgens opleiding geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

2. Zorgdragers handelt conform wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), en de meld huiselijk geweld conform de hiervoor geldende wettelijke eisen.

 

Artikel 8. Privacyzorgvrager

1. Zorgdragers draagt zorg voor de zorg(verlening) buiten de waarneming van anderen anders dan de zorgvrager, tenzij de zorgvrager ermee heeft ingestemd dat de zorg(verlening) kan worden waargenomen door anderen. Indien uitstel niet verantwoord is of het uitvoeren van de verrichtingen buiten de waarneming van anderen redelijkerwijs niet mogelijk is behoud Zorgdragers zich het recht toch in te grijpen ten gunste van de zorgvrager.

2. De onder artikel 8:1 vallende personen zijn met uitzondering van beroepskrachten die medewerking  bieden bij de uitvoering van de te verrichte dienstverlening óf die op de hoogte dienen te zijn van informatie voor noodzakelijke behandeling of begeleiding van zorgvrager.

3. Evenmin zijn inbegrepen de personen genoemd in artikel 8 van wie toestemming is vereist voor het uitvoeren van de overeenkomst bij een minderjarige of wilsonbekwame zorgvrager, tenzij door hun aanwezigheid niet de zorg kan worden verleend zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 & Artikel 18.

 

Artikel 9. Informatie rondom beleid Zorgdragers

Bij het aangaan van de overeenkomst verstrekt Zorgdragers informatie over voor de zorgdrager relevant beleid en protocollen van Zorgdragers.

Artikel 10. Bevoegdheden Zorgdragers

1. Indien het belang van de zorgvrager en/ of Zorgdragers dat vereist, is het Zorgdragers toegestaan de zorgverlening binnen een andere vestiging van Zorgdragers te bieden dan in het afspraken plan is aangegeven. Zorgdragers overlegt hier voorafgaand over met de zorgvrager.

2. Zorgdragers is gerechtigd bij (langdurige) afwezigheid van zorgvrager, de indicatie (tijdelijk) stop te zetten bij de indicatiesteller.

Artikel 11. Afsprak plan

1. Het afspraken plan wordt opgesteld binnen zes weken na aanvangsdatum van de gestelde indicatie.

2. In het afspraken plan worden afspraken tussen Zorgdragers en zorgvrager vastgelegd over de uitwerking van het zorgarrangement van zorgvrager. Het afspraken plan komt tot stand in overleg met en met instemming van zorgvrager. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften van zorgvrager.

3. Zorgvrager verstrekt Zorgdragers alle informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om het afspraken plan naar waarheid op te stellen en daaraan uitvoering te geven op een wijze die aansluit bij de behoeften van zorgvrager. Indien blijkt dat er bewust informatie is achtergehouden dan behoud Zorgdragers zich conform artikel 5 het recht de zorgverlening met de zorgvrager te beïndigen.

4. Door ondertekening van het afspraken plan gaat zorgvrager akkoord met de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het afspraken plan, inclusief indien nodig (multidiscilplinair) overleg met behandelend hulpverleners buiten Zorgdragers.

5. Het afspraken plan wordt na vaststelling periodiek (minimaal eenmaal per jaar) geëvalueerd en in overleg met indicatiesteller én zorgvrager aangepast. Eventuele bijstellingen van het afspraken plan en de instemming van zorgvrager daarmee worden schriftelijk in het afspraken plan vastgelegd.

6. Buiten de in lid 5 genoemde momenten kan het afspraken plan met instemming van zorgvrager worden gewijzigd. Zorgvrager kan Zorgdragers verzoeken het afspraken plan aan te passen aan gewijzigde behoeften en wensen. Voor wijziging op verzoek van zorgvrager is instemming van Zorgdragers vereist.

Artikel 12. Verplichtingen van de zorgvrager

1. Zorgvrager verleent naar beste kunnen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van het afspraken plan.

2. Zorgvrager is gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die Zorgdragers in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

3. Zorgvrager is verplicht Zorgdragers meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.

4. Zorgvrager geeft wijziging van persoonlijke gegevens, zoals adreswijziging en wijziging van verzekeringsnummer, door aan de cliëntenadministratie.

5. Zorgvrager staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

6. Zorgvrager is tijdens de zorg en dienstverlening van Zorgdragers niet onder invloed van verdovende middelen. (o.a. alcohol, drugs, overmatig gebruik van kalmerings medicatie).

7.. Zorgvrager dient Zorgdragers onverwijld te informeren over het intrekken of wijzigen van de toekenningsbeschikking of herindicatie. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

 

Artikel 13. Gedragscode en klachtenbehandeling

1. Gedragscode cliënten Zorgdragers heeft een gedragscode voor cliënten en medewerkers ingesteld. Elke zorgvrager krijgt een exemplaar van beide gedragscodes bij het ondertekenen van het afspraken plan. Met het ondertekenen van deze overeenkomst stemt de zorgvrager tevens in met de gedragscode voor cliënten.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient zorgvrager zo snel, volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven en in te dienen bij Zorgdragers nadat zorgvrager de gebreken heeft geconstateerd. Het recht op een klacht vervalt na het betalen van de factuur van de dienende maand. Zorgdragers is aangeloten bij een onafhankelijke klachtprocedure (zie folder)

3. Geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en het afspraken plan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zorgdragers is gevestigd.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Zorgvrager is gehouden Zorgdragers in de gelegenheid te stellen een door Zorgdragers tekortschieten in de nakoming van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Zorgdragers te herstellen.

2. De zorgvrager is verantwoordelijk voor ondermeer het afsluiten van een WA-verzekering, zorgverzekering en een verzekering voor zijn/ haar inboedel.

 

Artikel 15. Betalingen & eigen bijdrage

1. De zorgvrager kan een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd zijn aan het CAK volgens de regels van de AWBZ of de WMO. Zorgdragers informeert de zorgaanvrager over de wettelijke eigen bijdrage. Zorgdragers is verplicht om medewerking te verlenen aan de gegevensuitwisseling die nodig is voor het vaststellen van de wettelijke eigen bijdrage aan CAK.

2. Indien de zorgvrager aanvullende zorg- en dienstverlening wil ontvangen die buiten het indicatiebesluit valt, komt deze voor rekening van de zorgvrager. Aanvullende zorg- en dienstverlening levert Zorgdragers uitsluitend op basis van een schriftelijke overeenkomst met de zorgvrager.

3.  Zorgdragers brengt de kosten op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening. Zorgdragers streeft ernaar de factuur in rekening te brengen binnen twee weken ná het einde van de maand waarin de zorg- en/of dienstverlening zijn geleverd.

4. De in lid 3 genoemde factuur dient binnen veertien dagen na dagtekening te zijn voldaan. Óf te zijn ingediend bij de SVB voor betaling. Zorgdragers kan aangeven op welke wijze een factuur dient te worden voldaan.

5. Indien binnen de termijn van veertien dagen de factuur niet is voldaan, is de zorgvrager automatisch in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente over het te vorderen bedrag verschuldigd aan Zorgdragers.

6. Zorgdragers kan een automatische incasso verlangen.

7. Zorgdragers is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn binnen een maand na wijziging met schriftelijke mededeling aan de zorgvrager in rekening te brengen.

 

Artikel 16. (Intellectuele) eigendomsrechten

1. Met betrekking tot de door of namens Zorgdragers uitgebrachte adviezen en/of publicaties terzake de zorg- en dienstverlening berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Zorgdragers. De mede met advisering omtrent de zorg- en dienstverlening verband houdende stukken die door de zorgvrager aan Zorgdragers zijn overhandigd, blijven eigendom van de zorgvrager.

2. De zorgvrager verbindt zich de door of namens Zorgdragers uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Zorgdragers. Tenzij dit vereist is op grond van een wettelijk voorschrift of het gebruik betreft in een klachtenprocedure, een tuchtrechtelijke procedure, of andere juridische procedure, waarin ook Zorgdragers of een aan hem verbonden zorgverlener partij is.

 

Artikel 17. Toestemming en nakoming

1. Voor verrichtingen ter uitvoering van de Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst is de toestemming van de zorgvrager vereist, behoudens het bepaalde in het afspraken plan, dit artikel of in de wet.

2. Indien een zorgvrager meerderjarig is en wilsonbekwaam, wordt hij vertegenwoordigd door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger(s) zoals nader omschreven in artikel 1 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden.

3. Verzet de zorgvrager zich tegen een verrichting van ingrijpende aard waarvoor een op grond van dit artikel bevoegde persoon toestemming heeft gegeven, dan kan Zorgdragers de verrichting slechts uitvoeren indien dat kennelijk nodig is om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.

4. Is op grond van dit artikel voor het uitvoeren van een verrichting uitsluitend de toestemming van een (wettelijke) vertegenwoordiger vereist, maar ontbreekt de tijd om die toestemming te vragen, dan kan Zorgdragers die verrichting zonder toestemming uitvoeren. De tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt indien directe uitvoering van de verrichting kennelijk nodig is om ernstig 6 nadeel voor de zorgvrager te voorkomen.

5. Toestemming wordt geacht te zijn gegeven, indien de betreffende verrichting niet van ingrijpende aard is.

6. Zorgdragers komt haar overige verplichtingen uit de overeenkomst na jegens de in lid 1 tot en met 5 aangewezen personen, tenzij die nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een goed zorgverlener.

7. De persoon jegens wie Zorgdragers zijn verplichtingen op grond van dit artikel nakomt, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de zorgvrager zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taak te betrekken.

8. Een zorgvrager heeft, wanneer vertegenwoordiging noodzakelijk is, altijd één vertegenwoordiger, tenzij door de wet, of de rechter meerdere vertegenwoordigers aangewezen zijn.

 9. Indien, buiten de gevallen waarin door de wet of de rechter meerdere vertegenwoordigers aangewezen zijn, meerdere personen als vertegenwoordiger optreden, terwijl dit in de praktijk niet werkbaar is, behoudt Zorgdragers zich het recht voor dit aan de zorgvrager en diens naasten kenbaar te maken. In dat geval wijzen zij alsnog één vertegenwoordiger aan. Indien Zorgdragers met de cliënt en/ of diens naasten, over het aanwijzen van een vertegenwoordiger geen overeenstemming kan bereiken, verzoeken de daartoe aangewezen personen de rechter om een (onafhankelijke) mentor of curator aan te stellen.

10. Indien een zorgvrager geen naaste heeft om als vertegenwoordiger op te treden, terwijl vertegenwoordiging (structureel) noodzakelijk is, of de naasten na uitdrukkelijke verzoeken daartoe geen (bekwame) vertegenwoordiger hebben aangewezen dan wel de rechter om aanwijzing van een vertegenwoordiger hebben verzocht, kan Zorgdragers de rechter verzoeken om een onafhankelijke mentor aan te wijzen.

11. Wettelijk vertegenwoordiger of schriftelijk gemachtigde van de zorgvrager komt met Zorgdragers overeen dat hij of zij tijdig zal voorzien in zijn of haar opvolging, wanneer dit redelijkerwijs van de vertegenwoordiger kan worden verlangd.

 

Artikel 18. Offerte en aanbieding diensten

1. Alle door Zorgdragers gedane aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg en dienstverlening zijn vrijblijvend.

2. Zorgdragers is eerst dan gebonden na ondertekening van de overeenkomst door Zorgdragers en zorgvrager. Tussentijdse wijziging, behoudens het bepaalde in lid 3, is niet mogelijk, tenzij indicatiesteller, Zorgdragers en de zorgverlener hiermee schriftelijk instemmen.

3. Voor zover op het overeengekomen zorgarrangement de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van toepassing is, wordt het tarief bepaald overeenkomstig de WMG. 7

4. De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen, aanbestedingen bij de gemeente en/of WMG-tarieven.

 

Artikel 19. Annulering

1. Te leveren zorg en diensten kunnen, tenzij anders overeengekomen, met een minimale annuleringstermijn van twee werkdagen vóór het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager worden geannuleerd. Zorgdragers zal de overeengekomen zorg en diensten dan niet leveren en in rekening brengen, behalve indien het belang dat de zorgvrager daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor hemzelf of anderen kan voortvloeien.

2. In geval van niet tijdige (artikel 19 lid 1) annulering brengt Zorgdragers de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 20. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. Zorgdragers is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Indien Zorgdragers de algemene voorwaarden heeft gewijzigd, stelt zij de (gewijzigde) Algemene Voorwaarden opnieuw aan zorgvrager ter hand.

3. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden op zijn vroegst een maand na terhandstelling aan zorgvrager in werking.

4. Indien de Algemene Voorwaarden ten nadele van zorgvrager gewijzigd worden is zorgvrager bevoegd de overeenkomst met Zorgdragers op te zeggen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

5. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al bestaande overeenkomsten.

Artikel 21. Nietigheid

1. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden wél van toepassing.

2. Zorgvrager en Zorgdragers zullen in overleg treden om nieuwe afspraken te maken ter vervanging van de nietige bepaling(en), waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen(en) in acht worden genomen.

Artikel 22. Slot

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2016.
 2. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel op 1 oktober 2016.
 3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen in overeenkomsten, gesprekken en contractne worden aangehaald als: ‘Algemene Voorwaarden Zorg- en Dienstverlening’ van Zorgdragers.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn per 1 oktober 2016 verkrijgbaar op de website www.zorgdragers.com

0647103184 - info@zorgdragers.com