Gedragscode voor ons (Zorgdragers & cliënten)

 

 

Binnen Zorgdragers:

 • Wordt geen enkele soort van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, seksuele intimidatie en discriminatie op grond van levensbeschouwing of discriminatie op grond van uiterlijk getolereerd
 • Is het belangrijk dat er respect is voor ieders ras, sekse, levensbeschouwing en leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode
 • Zijn agressieve handelingen en/of – uitingen niet toegestaan
 • Is het niet toegestaan discriminerende, seksistische of andere beledigende grappen en uitlatingen, mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. Dit geldt zowel in de omgang tussen onze zorgvragers en diens netwerk alswel onderling.

 

Deze regels dienen te worden opgevolgd door de cliënten en de medewerkers van Zorgdragers naar zowel de eigen collega’s als naar de cliënten en samenwerkingspartijen toe.

Mocht dergelijk gedrag zich in de organisatie voordoen dan wordt verzocht dit binnen drie werkdagen te melden bij de direct leidinggevende. Indien de werknemer een geval van seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie meldt bij de leidinggevende wordt er door Zorgdragers een onafhankelijk onderzoek ingesteld en worden er maatregelen genomen om herhaling te voorkomen

 

 

Artikel 1.  Cliënten

 • De medewerker laat zich bij contacten met cliënten leiden door de gedragsregels zoals die gelden voor de beroepsgroep (Wetboek van Strafrecht en Burgerlijk Wetboek)
 • De medewerker accepteert geen agressieve gedragingen van cliënten en neemt zelf geen initiatief tot agressie jegens hen,
 • De medewerker accepteert geen seksuele gedragingen van cliënten en neemt zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen,
 • De medewerker praat niet over (zwaarwegende) privé aangelegenheden en relaties met de cliënt en creëerd geen onnodige vriendschappelijke relatie met hen,
 • De medewerker houdt conform de beroepsgroep een professionele afstand jegens de cliënten van zorgdragers en diens netwerk,
 • De medewerker accepteert geen discriminerend gedrag van cliënten en werkt niet mee aan en/of neemt zelf geen initiatief tot discriminerend gedrag.

 

Als het noodzakelijk is voor de betreffende cliënt een uitzondering te maken op de algemene regel dat agressie en onveiligheid niet worden getolereerd dan moet dit worden opgetekend in het afspraken plan waarin is opgenomen in welke mate het uiten van agressie “erbij” kan horen. Dit moet bekend zijn bij alle medewerkers die normaliter met de betreffende cliënt te maken hebben.

Cliënten en (indien handelingsonbekwaam) hun vertegenwoordigers worden in de aanmeldingsfase of zo spoedig mogelijk daarna, geïnformeerd over de gedragscode op een voor hen begrijpelijke manier.

Wanneer een medewerker van Zorgdragersbij door een cliënt wordt geconfronteerd met:

-          seksuele, intimidatie,

-          discriminatie,

-          racisme,

-          agressie of een andere vorm van intimidatie

heeft hij/zij het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is direct bij staken van werkzaamheden te worden gemeld bij de directeur van Zorgdragers. De medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënten te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

Zorgdragers zal dit soort klachten registreren en zal actie ondernemen naar de betrokken partij.

 

Artikel 2: Sancties

Medewerkers

Wanneer meldingen binnenkomen met betrekking tot overtreding van regels die in artikel 4 zijn vastgelegd, wordt een onderzoek ingesteld. Hierna wordt gekeken wat de maatregelen met betrekking tot deze overtredingen zullen zijn.

Tegen iemand die niet handelt volgens de wet, CAO-thuiszorg of deze gedragscode kunnen maatregelen worden genomen die in verhouding staan tot de overtreding die gemaakt is. Dit kan gezien worden in de vorm van een aantekening of een berisping in het dossier. Consequenties hiervan kunnen ook zijn: ontslag, strafrechtelijke vervolging en civielrechtelijke vervolging.

 

Cliënten en samenwerkingspartijen

Wanneer cliënten en samenwerkingspartijen zich niet aan de regels houden kan het verbreken van de zakelijke relatie een gevolg zijn. Cliënt en/of diens netwerk wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld door de directeur van Zorgdragers.

 

Artikel 3: Toezicht op naleving

Indien er sprake is van een overtreding van één van de regels uit deze gedragscode of bij een wettelijke overtreding dient dit gemeld te worden bij:

 • Directeur Zorgdragers

 

Indien er vragen zijn met betrekking tot deze gedragscode kan contact worden opgenomen met:

Zorgdragers

Postbus 10

1600 AA Enkhuizen

0647103184

 

Alle informatie die wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Er zullen geen consequenties zijn voor personen die in goed vertrouwen een melding doen met betrekking tot het overtreden van de gedragscode of wettelijke bepalingen.

Zorgdragers is aangesloten bij het klachtenportaal zorg. Indien wij er helaas samen niet uitkomen, onze organisatie verzuimt maatregelen te nemen óf u weet niet hoe u de klacht kenbaar moet maken bij ons kunt u  contact opnemen met http://klachtenportaalzorg.nl Info@klachtenportaalzorg.nl o.v.v. Zorgdragers te Enkhuizen kvk. 55638791. Zie voor meer informatie ook onze klachtenprocedure.

 

Artikel 4: Evaluatie

Het is belangrijk dat in de praktijk zoveel mogelijk vanuit deze gedragscode wordt gewerkt. Daarnaast is het van belang dat in alle openheid wordt gesproken, wanneer er vragen zijn over de manier waarop hieraan inhoud moet worden gegeven. Zo wordt het handelen van een ieder doorzichtig en vatbaar voor kritiek.

Deze gedragscode dient een levend document te zijn, waarbij door openheid en overleg de kans wordt geboden onze normen en waarden waar nodig verder te verscherpen of aan te vullen.

De gedragscode komt in ieder geval één maal per jaar aan de orde in de functioneringsgesprekken van alle medewerkers van Zorgdragers.

 

Versiedatum: 03-09-2018 - Evaluatie datum: 10-09-2019

0647103184 - info@zorgdragers.com